FAQ คำถามที่พบบ่อย   
 
ข้อที่ คำถาม
1  ยังไม่มี username และ password ในการเข้าใช้งานระบบ ต้องทำอย่างไร
2  ต้องการเป็นผู้ดูแลระบบในการจัดการการประชุมภายในหน่วยงานหรือคณะ ต้องทำอย่างไร